Quyết định về việc hỗ trợ Sinh viên gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

2 tháng 9, 2021
Ngày 01 tháng 9 năm 2021, Viện trưởng Viện Kiến trúc cảnh quan và cây xanh đô thị ký Quyết định về việc hỗ trợ sinh viên gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19


Chia sẻ