Quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo Viện Kiến trúc cảnh quan và Cây xanh đô thị

9 tháng 8, 2019

1. Quyết định bổ nhiệm Ông Đặng Văn Hà giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiến trúc cảnh quan và Cây xanh đô thị

2. Quyết định bổ nhiệm Ông Phạm Hoàng Phi giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc cảnh quan và Cây xanh đô thị

3. Quyết định bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Yến kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Phòng Tổng hợp thuộc Viện Kiến trúc cảnh quan và Cây xanh đô thị


Chia sẻ